Trường : Trường THPT An Ninh
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 15/08/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Admin Admin Nam  
2 Anh Quách Thị Phượng Anh Nữ  
3 Anh1 Trần Thị Hồng Anh Nữ  
4 Ánh Đỗ Ngọc Ánh Nữ  
5 Biên Huỳnh Biên Nữ  
6 Châu Huỳnh Ngọc Châu Nữ  
7 Chi La Tú Chi Nữ  
8 Diệp Lý Thị Ngọc Diệp Nữ  
9 Diệp1 Nguyễn Quốc Diệp Nam  
10 Giang Tô Hoàng Giang Nam  
11 Hạnh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
12 Hoan Ngô Thị Hoan Nữ  
13 Huệ Trần Thị Ngọc Huệ Nữ  
14 Khê Thiềm Vũ Trường Khê Nam  
15 Lan Trần Thị Lan Nữ  
16 Linh Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
17 Lộc Lâm Văn Lộc Nam  
18 Ly Nguyễn Thị Ly Nữ  
19 Mai Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
20 Mức Quách Thị Ngọc Mức Nữ  
21 Nam Trần Hoàng Nam Nam  
22 Nghĩa Trần Chí Nghĩa Nam  
23 Ngự Võ Hồng Ngự Nam  
24 Nhân Huỳnh Thanh Nhân Nam  
25 Nhạn Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
26 Ninh Trường Thpt An Ninh Nam  
27 Nưa Danh Nưa Nam  
28 Phát Châu Tấn Phát Nam  
29 Phong Huỳnh Quốc Phong Nam  
30 Phong1 Đoàn Quốc Phong Nam  
31 Phụng Lý Thị Kim Phụng Nữ  
32 Phượng Lý Diễm Phượng Nữ  
33 Phương Quách Tuyết Phương Nữ  
34 Phượng1 Trần Kim Phượng Nữ  
35 Sen Quách Huỳnh Sen Nam  
36 Tâm Võ Công Tâm Nam  
37 Tha Sơn Tha Nam  
38 Thắm Lê Thị Hồng Thắm Nữ  
39 Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
40 Thúy Võ Thị Thúy Nữ  
41 Thuyết Ông Minh Thuyết Nam  
42 Toàn Trần Thanh Toàn Nam  
43 Trâm Lý Ngọc Trâm Nữ  
44 Yến Trần Ngọc Yến Nữ  
45 Yến1 Trương Ngọc Yến Nữ  
46 Đại Nguyễn Văn Đại Nam  
47 Đán Lý Quang Đán Nam  
48 Đào Châu Thị Đào Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 08-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net